• Facebook
  • E-mail
  • Phone

Referencie

» Ložisková geológia

• Dobšiná - horniny na výrobu šupín a mletej múčky, VP. - stav k 31.10.1989. GS SR Bratislava
• Dobšiná - horniny na výrobu šupín a mletej múčky, PP. - stav k 1.9.1992. GS SR Bratislava
• Čučma - VP II. podetapa Sb, Au, Sn mineralizácia. GS SR Bratislava
• Čučma - Grexa , Sb, Au VP. GS SR Bratislava
• Gemerská Hôrka – anhydrit, sadrovec, PP. MS ENVEX, Rožňava
• Hubovo – štrky, Výpočet zásob
• Pčoliné - nevýhradné ložisko pieskovcov. Výpočet zásob
• Stožok – stavebný kameň. Výpočet zásob
• Henclová, mastenec - magnezit, VP. Projekt geologickej úlohy
• Gemerská Poloma – mastenec, magnezit. Razenie otvárkovej štôlne Elisabeth
• Gemerská Poloma – mastenec, magnezit. Podzemný ložiskový prieskum I. etapa

» Inžinierska geológia

• Rožňava - skládka odpadu. Podrobný IG prieskum
• Slovmag Lubeník - rotačná pec. IG prieskum
• SMZ Jelšava, a.s. – výstavba šachtovej pece. Podrobný IG prieskum
• Dolný Kubín – Nemocnica s poliklinikou, IG prieskum
• Gemerská Hôrka – SCA Hygiene Products GH. Výstavba skladových priestorov
• SMZ, a.s., - navýšenie odkaliska, IG, PP.
• Rožňava - výstavba garáži, IG, PP.
• Rožňava - výpravná budova SAD, IG, PP.
• Domitri – Gemerská Hôrka. Výstavba skladových priestorov
• SMZ, a.s., - výstavba šachtovej pece. IG, PP.
• Rožňava – priemyselný park. ZS IG a HG prieskum
• Rožňava – polyfunkčný objekt. IG prieskum
• Rožňava – výstavba športovej haly. IG prieskum
• Rožňava – centrálny zdroj tepla na biomasu. IG prieskum

» Geologický prieskum životného prostredia

• ZS - Stanovenie rozsahu znečistenia v lokalite „Smolná koksovňa“ v areáli VSŽ , a.s., Košice - Šaca, IG a HG prieskum
• Mapa vhodnosti územia pre skládky odpadov okres Rožňava - 1 : 50 000, pre MŽP SR
• Mapa vhodnosti územia pre skládky odpadov okres Rimavská Sobota - 1 : 50 000, pre MŽP SR
• Hrádok – Hotel Empress intercontinental, luxory & spa. Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku
  a splaškových odpadových vôd do podzemných vôd
• Bohúňovo – vrt VT-1 zdroj pitnej vody. Návrh PHO a režimu hospodárenia
• Slovmag, a.s., Lubeník – rekreačné stredisko Predná Hora. Vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd
• Gemerská Panica - Bretka BR-2 zdroj pitnej vody. Návrh PHO a režimu hospodárenia
• Gemerská Hôrka - HGH - 1. Návrh režimu hospodárenia v PHO vodného zdroja
• Jesenské ČS PHM – EXEN Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku
• Nižná Slaná - zatápanie ložiska Manó – Gabriela. Odborný posudok
• Slavošovce – skládka tuhých odpadov „Pri tuneli“ – Monitorovací systém
• Silica – Snežná diera. Likvidácia nebezpečných odpadov. Projekt sanácie
• Slovenský kras – Snežná diera. Monitoring sanačných prác
• Priepasť Fonotšág. Likvidácia nebezpečných odpadov. Projekt sanácie
• Slovenský kras – Priepasť Fonotšág. Monitoring sanačných prác
• Dvojitá priepasť. Likvidácia nebezpečných odpadov. Projekt sanácie
• Slovenský kras – Dvojitá priepasť. Monitoring sanačných prác
• Štrba – Konská diera. Likvidácia nebezpečných odpadov. Projekt sanácie
• Aktualizácia ochranných pásiem vodárenského zdroja Súľovský potok a režimu hospodárenia
• Gemerská Poloma – razenie prieskumnej úpadnice – ložisko mastenca. Monitorovací systém ochrany vôd
• Brantner Gemer, s.r.o., „BRZOTÍN – skládka nie nebezpečných odpadov Monitoring vplyvu uzavretej zrekultivovanej skládky
  na podzemné vody a priesakové kvapaliny“
• Brantner Gemer, s.r.o., „Uzovská Panica - skládka nie nebezpečných odpadov Monitoring vplyvu uzavretej
  zrekultivovanej skládky na podzemné vody a priesakové kvapaliny“
• ZAGIBA OIL Rožňava – hodnotenie rizika v zmysle zákona NR SR 359/2007 o environmentálnych škodách
• IMUNA Šarišské Michaľany - hodnotenie rizika v zmysle zákona NR SR 359/2007 o environmentálnych škodách

» Hydrogeologický prieskum

• Drnava - hydrogeologický prieskum, VP. MS GS SR Bratislava
• Lúčka - hydrogeologický prieskum, VP. MS GS SR Bratislava
• Rožňavský rudný rajón - hydrogeológia, VP. MS GS SR Bratislava
• Veľké Kapušany KS - 1, čerpacie skúšky na vrtoch HVK - 1 a HVK - 2.
• Kompresorová stanica Jablonov nad Turňou - zdroj pitnej vody. ZS - I. etapy VP.
• Kompresorová stanica Jablonov nad Turňou - zdroj pitnej vody. ZS - II. etapy VP.
• Gemerská Poloma – mastenec, hydrogeológia VP.
• Gemerská Poloma – razenie prieskumnej úpadnice – ložisko mastenca. Monitorovací systém ochrany vôd
• Kompresorová stanica Jablonov nad Turňou. Návrh režimu hospodárenia v PHO vodného zdroja
• Čučma - povrchový zdroj pitnej vody
• Kameňany – nájomný bytový dom nižšieho štandardu. Zdroj vody – odborný posudok

» Banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom

• Drnava štôlňa Dionýz – odvodnenie
• Sirk, Dolnosirkovská štôlňa – odvodnenie
• Demänovská dolina – Pustá jaskyňa. Spriechodnenie a stabilizácia vchodu a vstupnej časti Pustej jaskyne
• Plán využívania nevyhradeného ložiska HUBOVO – štrky na roky 2006 – 2015
• Plán zabezpečenia hlavného banského diela úpadnice Svätá Barbora
• Bystrianská jaskyňa - Rekonštrukcia prehliadkového chodníka. Projekt stavby
• Jaskyňa Domica - Rekonštrukcia prehliadkového chodníka. Projekt stavby
• Gombasecká jaskyňa - Rekonštrukcia prehliadkového chodníka. Projekt stavby
• Ochtinská aragonitová jaskyňa - Rekonštrukcia prehliadkového chodníka. Projekt stavby

» Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

• Dobšiná – skládka odpadov. Zámer činnosti
• Gemerská Poloma – ťažba a úprava mastenca. Zámer činnosti
• Dobšiná – ťažba a spracovanie serpentinitu za účelom výroby oxidu kremičitého a chloridu horečnatého. Zámer činnosti
• Dobšiná – ťažba a spracovanie serpentinitu za účelom výroby oxidu kremičitého a chloridu horečnatého.
  Správa o posudzovaní činnosti
• ZÁMER - Regionálna skládka komunálneho odpadu Rožňava
• Gortva – skládka KO. Zámer činnosti
• Plešivec - skládka KO. Zámer činnosti
• BAPOS Bardejov – skládka KO. Zámer činnosti
• Regionálna skládka odpadov Svidník. Zámer činnosti
• Turňa nad Bodvou – Likvidácia starých automobilov. Zámer činnosti
• Zberný dvor a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Mestské kompostovisko Fiľakovo Posudok pre MŽP
• IMUNA Šarišské Michaľany. Rekonštrukcia priestorov pre výrobu SEVAPHARMA. Zámer činnosti
• Posudok na Zámer o hodnotení Ložisko Kechnec – Milhosť II Ťažba štrkopieskov
• Posudok na Zámer Skalité – zhodnocovanie odpadovej drevnej hmoty
• Kosit, a.s, Košice, Zberný dvor pre oddelený zber odpadov z olejov. Zámer činnosti
• Kosit, a.s, Košice, Stredisko triedenia plastov a papiera Barca. Zámer činnosti
• KOVOD RECYCLING, s.r.o., Banská Bystrica Zber a výkup druhotných surovín, starých vozidiel, batérií a odpadov
  z elektrozariadení, prevádzka Spišská Nová Ves. Zámer činnosti
• KOVOD RECYCLING, s.r.o., Banská Bystrica Zber a výkup druhotných surovín, starých vozidiel, batérií a odpadov
  z elektrozariadení, prevádzka Rožňava. Zámer činnosti
• KOVOD RECYCLING, s.r.o., Banská Bystrica Zber a výkup druhotných surovín, starých vozidiel, batérií a odpadov
  z elektrozariadení, prevádzka Sečovce. Zámer činnosti
• KOVOD RECYCLING, s.r.o., Banská Bystrica Zber a výkup druhotných surovín, starých vozidiel, batérií a odpadov
  z elektrozariadení, prevádzka Trebišov. Zámer činnosti
• KOVOD RECYCLING, s.r.o., Banská Bystrica Zber a výkup druhotných surovín, starých vozidiel, batérií a odpadov
  z elektrozariadení, prevádzka Prešov. Zámer činnosti
• Kameňolom Stožok - Zvýšenie ročnej ťažby andezitu v dobývacom priestor Stožok na úroveň 100 000 až 200 000 ton ročne.
  Zámer činnosti
• Veterný park Michalok. Správa o hodnotení vplyvu na ŽP
• Veterný park Bežovce. Správa o hodnotení vplyvu na ŽP
• Veterný park Čečejovce. Správa o hodnotení vplyvu na ŽP
• Skvalitnenie separovania zberu odpadov v Rajeckej doline. Zámer činnosti

» Prevádzkové dokumentácie a poradenstvo v odpadovom hospodárstve

• OR HaZZ v Rožňave Plán preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku škodlivých látok
  do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku
• ZAGIBA OIL Rožňava Plán preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku nebezpečných látok
  do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku
• LESY SR Plán preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia
  a na postup v prípade ich únikov manipulačnom sklade Betliar
• VERTIKAL SOLID, s.r.o., Rožňava, Plán preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku
  nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku
• Verejný vodovod Krásnohorská Dlhá Lúka. Prevádzkový poriadok
• SMZ, a.s. Jelšava – prevádzkový poriadok pre Muránsky skupinový vodovod
• Poľnohospodárskom družstve Gemerská Poloma, Plán preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku
  nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku
• Razenie otvárkovej štôlne – ložisko mastenca Gemerská Poloma. Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky vodných stavieb
• Prevádzkové poriadky skládok odpadov
• Prevádzkové poriadky skladov nebezpečných odpadov
• Prevádzkový poriadok. Vodovod Gemerská Panica – Bretka
• Prevádzkový poriadok verejného Vodovodu Sirk – Červeňany. I. stavba
• Prevádzkový poriadok Gemerská Poloma SO 05 Odvalové hospodárstvo odvodňovací žľab
• Prevádzkový poriadok Gemerská Poloma Koalescenčný odlučovač typu ZRL