• Facebook
 • E-mail
 • Phone

Činnosti

 • » Ložisková geológia

  - geologické ložiskové mapovanie
  - projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác
  - vyhľadávanie a prieskum ložísk rudných a nerudných surovín
  - prognózne zhodnotenie zásob nerastných surovín
  - záverečné spracovanie, výpočty a prepočty zásob nerastných surovín
  - poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti ložiskovej geológie

 • » Inžinierska geológia

  - účelové inžinierskogeologické mapovanie geofaktorov životného prostredia a mapovanie pre rôzne účely
    podľa požiadaviek odberateľa
  - inžinierskogeologický prieskum základovej pôdy pre bytovú a priemyselnú výstavbu a sanáciu stavieb
  - posúdenie zemín pre rôzne stavebné účely
  - posúdenie vhodnosti území pre skládky odpadov
  - poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti inžinierskej geológie

 • » Geologický prieskum životného prostredia

  - spracovávanie analýzy rizika znečisteného územia v zmysle zákona 409/2011 Z.z. o environmentálnych záťažiach
  - spracovávanie podkladov pre identifikáciu a nápravné opatrenia environmentálnych škôd vrátane kvantifikácie finančného krytia
    zodpovednosti za environmentálnu škodu v zmysle zákona 359/2007 Z.z. o environmentálnych škodách
  - environmentálne štúdie regiónov, dokumentovanie a hodnotenie stavu životného prostredia
  - zisťovanie možných vplyvov pri vyhľadávaní a využívaní ložísk nerastných surovín na okolité prostredie
  - projektovanie a budovanie monitorovacích systémov skládok a priemyselných objektov
  - rekultivácia skládok, odvalov a odkalísk
  - sanačné práce znečistenia pôd, vôd, geologického prostredia a environmentálnych záťaží
  - sanácia starých banských diel
  - expertná činnosť pre oblasť nakladania s odpadmi

 • » Hydrogeologický prieskum

  - zostavovanie účelových hydrogeologických máp rôznych mierok
  - vyhľadávanie regionálnych i lokálnych zdrojov pitnej a minerálnej vody
  - hydrogeologický prieskum pre ochranu existujúcich zdrojov vôd, stanovenie pásiem hygienickej ochrany
    vodárenských zdrojov a režimov hospodárenia
  - prevádzkové poriadky vodovodov
  - zabezpečenie podmienok vypúšťania odpadových vôd do povrchových a podzemných vôd
  - zisťovanie výdatnosti vodných zdrojov, čerpacie pokusy, režimové merania
  - kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika vodných zdrojov z hľadiska platnej legislatívy
  - poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti hydrogeológie

 • » Banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom

  - vykonávanie funkcie vedúceho zamestnanca pri činnosti vykonávanej banským spôsobom pre:
  - inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum
  - sprístupňovanie jaskýň a práce pre ich udržiavanie v bezpečnom stave
  - vykonávanie funkcie projektanta – zamestnanca, ktorý projektuje a navrhuje objekty, zariadenia a práce, ktoré sú súčasťou
    banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom
  - spracovávanie plánov využitia ložísk nevyhradených nerastov
  - spracovávanie plánov zabezpečenia a likvidácie banských diel

 • » Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

  - spracovanie zámerov a správ o hodnotení činností na životné prostredie v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z.
    o posudzovaní vplyvov na životné prostredie – EIA
  - vydávanie posudkov v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre posudzujúce orgány

 • » Technické práce

  V rámci geologických úloh realizácia technických prác:
  - vrtov (ložiskové, inžiniersko geologické, hydrogeologické, monitorovacie, sanačné)
  - rýh
  - šachtíc
  - odkopov a zárezov

 • » Prevádzkové dokumentácie a poradenstvo v odpadovom hospodárstve

  - spracovávanie prevádzkových poriadkov a havarijných plánov pre potreby odpadového hospodárstva v zmysle zákona
    NR SR 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
  - spracovávanie prevádzkových poriadkov pre vodohospodárske objekty a stavby v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z.z
  - spracovávanie plánov preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku škodlivých látok do životného prostredia
    a na postup v prípade ich úniku – havarijné plány v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z.
  - spracovávanie podkladov pre nakladanie s vodami (vypúšťanie, odbery) v zmysle zákona NR SR 364/2004 Z.z. o vodách,
    v znení neskorších predpisov
  - spracovávanie programov odpadového hospodárstva