• Facebook
 • E-mail
 • Phone
Ložisková geológia
Inžinierska geológia
Geologický prieskum životného prostredia
Hydrogeologický prieskum
Banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Technické práce
Prevádzkové dokumentácie a poradenstvo v odpadovom hospodárstve

30 ročné skúsenosti v oblasti geológie, životného prostredia a odpadového hospodárstva doložené množstvom riešených projektov a úloh


» Činnosti

 • Environmentálna škoda

  Environmentálna škoda

  Spracovanie podkladov pre identifikáciu a nápravné opatrenia environmentálnych škôd vrátane kvantifikácie finančného krytia zodpovednosti za envir. škodu v zmysle zákona 359/2007 Z.z. o environmentálnych škodách.

  Čítaj viac »

 • Prevádzkové dokumentácie

  Prevádzkové dokumentácie

  Spracovanie prevádzkových poriadkov a havarijných plánov pre potreby odpadového hospodárstva.

  Čítaj viac »

 • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie – EIA

  Posudzovanie vplyvov na životné prostredie – EIA

  Spracovanie zámerov a správ o hodnotení činností na životné prostredie a vydávanie posudkov pre posudzujúce orgány.

  Čítaj viac »

 • Analýza rizika znečisteného územia

  Analýza rizika znečisteného územia

  Spracovanie analýzy rizika znečisteného územia v zmysle zákona 409/2011 Z.z. o environmentálnych záťažiach.

  Čítaj viac »

 • Banská činnosť

  Banská činnosť

  Vykonávanie funkcie projektanta – zamestnanca, ktorý projektuje a navrhuje objekty, zariadenia a práce, ktoré sú súčasťou banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom.

  Čítaj viac »